Zamirler - KPSS Türkçe
ana sayfa ünv hazırlık Ders Notları

Zamirler

Zamirler(adıllar), KPSS Türkçe içindeki sözcük türlerinin altında işleyeceğimiz 4. başlık olacak. Zamir çeşitlerinden kişi, işaret, belgisiz ve soru zamirleri konu anlatımlarını ve örneklerini Zamirler başlığı altında işleyeceğiz.

Zamirler (Adıllar)
Zamirler, cümle içinde adların yerini tutan ve ad gibi kullanılan sözcüklerdir. Diğer bir tanımla, kendileri ad olmadıkları halde adın yerini tutan sözcük veya eklere zamir yani adıl denilmektedir.

Örnekler
O nereye gidiyor? (‘O’ insanın yerini tutmaktadır. ‘Nereye’ kelimesi de yerin yerini tutmaktadır.)

Kimse bizi anlamıyor. (‘Kimse’ ve ‘bizi’ kelimeleri burada da adıl görevindedir.)

Adıllar, ad tamlamaları kurabilir, ad çekim ekleri alabilir, kısaca ad gibi kullanılabilir.

Örnekler
Benim sözüm => Belirtili isim tamlaması

İstanbul’un neresi => Belirtili isim tamlaması

Bazı adıllar sıfat tamlamasında ismin yerine de kullanılabilir. Yani sıfat tamlaması oluşturabilir.

Örnek
Her şey => ‘Her’ sıfattır, ‘şey’ ise zamirdir. Dolayısıyla sıfat tamlaması mevcuttur.

Zamir Çeşitleri
1) Kişi Zamirleri: Kişilerin yerini tutan adıllardır. Ancak kişilerin yerini tutan her adıl kişi zamiri değildir.

Örnek
Başkası gelsin.

Hepimiz anladık.

Kişi zamirleri 7 sözcük ve bu sözcüklerin türevlerinden oluşur.

Ben, beni, bende, bana
Sen, seni, sende, sana
O, ona, onun
Biz, bizler, bizim
Siz, sizin, sizden
Onlar, onları, onlardan
Kendi, kendisi, kendinde
2) İşaret Zamirleri: İşaret zamirleri ”O, şu, bu, onu, onlar, onlara, şunu, şuna, bunu, bunlar, buradan, böylesini, burası, buraları, şurası, şuraları, orası, oraları, bura, şura, ora, öteki, beriki…” gibi kelimelerden oluşur.

Örnekler
Şu benim kitabımdır. (İşaret zamiri)

Şu kırmızı kaplı kalın kitap benimdir. (Buradaki ‘şu’ kelimesi işaret sıfatıdır, zamir değildir.)

O, benim kalemim. (İşaret zamiri)

Onu çekmeceye koy. (İşaret zamiri)

O gün konuşmuştuk. (Buradaki ‘o’ kelimesi işaret sıfatıdır, zamir değildir.)

Öteki çocuk gelsin.(Buradaki ‘öteki’ kelimesi işaret sıfatıdır, zamir değildir.)

Öteki gelsin. (İşaret zamiri)

Böyle ev görmedim. (Buradaki ‘böyle’ kelimesi işaret sıfatıdır, zamir değildir.)

Böylesini görmedim. (İşaret zamiri)

3) Belgisiz Zamirler: ”Şey, hepsi, hepimiz, herkes, kimse, öteberi” bu sözcükler he zaman belgisiz zamirdir.

‘Şey’ sözcüğü her zaman ayrı yazılır.
Bir şey, her şey

”Orada, vurada, sen, ben, ona, buna” gibi sözcükler belgisiz zamir olarak kullanılabilir. Ayrıca ”Hiçbir, birkaç, birçok, herhangi bir, biraz, birtakım, bazı, başka, fazla, az, çok, tüm, bütün, falan, filan” gibi sözcükler de ek alarak belgisiz zamir olarak cümle içinde kullanılmaktadır.

Belgisiz zamirler ek almadan isimden önce gelince (yani sıfat tamlaması oluşturunca) belgisiz zamir olabilirler.
Herhangi bir ev (Burada herhangi sıfat görevindedir)

Herhangi biri vardı. (Burada ise zamir olarak kullanılmıştır)

4) Soru Zamirleri: Kpss Türkçe sözcük türleri içinde yer alan soru zamirleri, cümle içinde soru yoluyla isimlerin yerini tutan, cevabı isim olan, isim gibi kullanılan ve isim çekim eki alan soru sözcükleridir. ”Nerede, nereye, nereden” her zaman soru adılıdır.

Not
Ne kadar sorusu -a – ı – dan eklerinden birini alırsa soru zamiri olur. Eksiz zamir değildir.

Hangi sorusu -si – niz -leri eklerini alırsa soru zamiri olur. Aynı şekilde ek almazsa zamir değildir.

”Kaç, kaçta kaç, kaçıncı” bu kelimeler cümle içindeki kullanımına göre soru sıfatı ya da soru zamiri olabilirler.
Kaç kişi var? => Burada soru sıfatı görevindedir.

Kaç aldın? => Burada ise soru zamiri görevindedir.

‘Ne’ sözcüğü soru sıfatı, soru zarfı ve soru zamiri olarak kullanılabilir.
Ne iş, ne gün… Soru sıfatı görevinde.

Ne konuşup duruyorsun… Soru zarfı görevinde.

Ne yiyelim… Soru zamiri görevinde.

”Neyi, neler, neye” bunlar da ek aldığı için soru zamiri görevinde kullanılabilir.

Soru zamirleri cümlelere soru anlamı vermeyebilir.
Kime soracağımı bilemiyorum.

Kpss Türkçe dersindeki Zamirler konusunu örneklerle beraber tamamlamış olduk. Bir sonraki Kpss Genel Yetenek Türkçe konumuz Zarflar olacaktır.Yorum Gönder
2018 (c) dersnotlarim.net sınav sonuçları kpss aöf ales hazırlık soruları.

Sınava Hazırlık